โครงการวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2013

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20232022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 11 4 0 0
2013 ผลของการบังคับทางกายภาพและทางเคมีต่อค่าโลหิตวิทยาและเคมีโลหิตของปลาดุก (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus) ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2013 การวิเคราะห์เชื้อ Burkholderia pseudomallei จากสัตว์และสิ่งแวดล้อมในสวนสัตว์สงขลาด้วยวิธี MLST หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมด้วยวิธี multilocus sequence typing ของเชื้อ Campylobacter jejuni ในเป็ดไข่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 ความต้องการโซเดียมของโคนมในเขตร้อนชื้น ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2013 ผลของการใช้ถั่วเหลืองไขมันเต็มต่อรูปแบบของกรดไขมันในน้ำนมแพะ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2013 ผลของไบโอฟลาวานอยด์ต่อการยับยั้งเชื้อก่อโรคในสัตว์น้ำทางห้องปฏิบัติการ ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2013 ผลของไบโอฟลาวานอยด์ต่อการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกัน และ ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไขมันในปลานิล ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2013 การใช้ Pseudomonas aeruginosa และ Bacillus spp. สำหรับการบำบัดน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 ประสิทธิภาพของเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันน้ำนมลูกสุนัขในการฟื้นฟูแผลที่กระจกตาในกระต่าย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2013 รูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียที่แยกจากสิ่งแวดล้อมในฟาร์มไก่ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 2 0 0
2013 การศึกษาประสิทธิภาพของเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันน้ำนมในการรักษาภาวะข้อกระดูกอักเสบเรื้อรังในสุนัข ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2013 ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของวัณโรคโคในโคนม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2013 การวิเคราะห์ความแปรผันทางพันธุกรรมของ solute carrier family 11 member 1 (SLC11A1) ในเป็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การสำรวจและมาตรการลดปริมาณเชื้อโรคในอากาศที่พบในโรงพยาบาลสัตว์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2013 ประสิทธิภาพของ การใช้ Lasalocid แบบ shuttle program ในการควบคุมโรคบิด ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการจัดตั้งเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0