คุณลักษณะเชิงหน้าที่พืชต่อการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษาในป่าดิบเขาระดับต่ำ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยาแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย