การปรับตัวของพรรณไม้ป่าดิบเขาระดับต่ำต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษาภายในแปลงถาวรป่าดิบเขาระดับต่ำ บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2024 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exKiyosada Kawai, exMasatoshi Hara, exWuthichai Somwiphat, exNaoki Okada, "Different predictions of traits on elevational distribution of Fagaceae species between ever-wet and seasonally dry regions in Southeast Asia", Plant Ecology , ปีที่ 2024, ฉบับที่ 2024, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 1-13
Publish Year National Conference 3
2024 exยุวดี พลพิทักษ์, exศุภลักษณ์ ศิริ, exอภิษฎา เรืองเกต, exมงคล สาฟูวงศ, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของนกอพยพกับป่าดิบเขาระดับต่ำในอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 13, 25 - 27 มกราคม 2024, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2024 exธนวัฒน์ จินจารักษ์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exธราดล ทนดวน, exพัชรินทร พุ่มแจ้, exวธูสิริ ผลสวัสดิ์, exภคภร คำโสภา, exสุธินี อ่อนอ่วม, exศตายุ ปานจินดา, "พลวัตของไม้ต้นที่ปลูกจากกล้าในพื้นที่ป่านิเวศเมืองโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 13 , 25 - 27 มกราคม 2024, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2024 exสิริภูมิ ศรีสุวรรณ, inนายสถิตย์ ถิ่นกำแพง, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดและการกระจายเชิงพื้นที่ของไม้วงศ์อบเชย (Lauraceae) ในแปลงถาวรขนาด 16 เฮกแตร์ บริเวณห้วยคอกม้า อุทยานแห่งชาติ ดอยสเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 13 , 25 - 27 มกราคม 2024, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย