การสร้างฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมของเชื้อ Streptococcus suis สายพันธุ์ไทยเพื่อการใช้ประโยชน์ในด้านการเฝ้าระวังอย่างแม่นยำและการพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันโรค