การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติทางการบรรจุของวัสดุฐานพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต