การประยุกต์ใช้กระบวนการหมักในการแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อเทียม