วิวัฒนาการชาติพันธุ์ครัสตาเชียนกลุ่มแอมฟิพอดวงศ์ Talitridae ในประเทศไทย

Publish Year National Conference 1
2021 exนายอโณทัย สุขล้อม, inดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, อาจารย์, inดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, อาจารย์, inดร.พัชร ดนัยสวัสดิ์, อาจารย์, inดร.กรอร วงษ์กำแหง, อาจารย์, "การสร้างรังของแอมฟิพอด Floresorchestia sp. (Amphipoda: Talitridae) จากชะวากทะเลในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม", การประชุมวิชาการ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกติใหม่ : อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย 2021, 21 - 23 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย