ศักยภาพทางการตลาดดิจิทัลของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเฟรชฟินในจังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม