กระบวนการเพิ่มความเข้มข้นมีเทนจากก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในช่องจุลภาคโดยใช้แอมโมเนียจากน้ำเสีย

Publish Year International Journal 2
2019 exNattee Akkarawatkhoosith, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์, "High-throughput CO 2 capture for biogas purification using monoethanolamine in a microtube contactor", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers , ปีที่ 98, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2019, หน้า 113-123
2017 exนภาดา กิตติอัมพร, exผศ.ดร.อมราภรณ์ แก้วชะฎา, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์, "Carbon dioxide absorption using ammonia solution in a microchannel", International Journal of Greenhouse Gas Control, ปีที่ 63, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017, หน้า 431-441

แสดงความคิดเห็น

(0)