กระบวนการเพิ่มความเข้มข้นมีเทนจากก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในช่องจุลภาคโดยใช้แอมโมเนียจากน้ำเสีย

Publish Year International Journal 4
2022 exPakkawat Chalermthai, exNattee Akkarawatkhoosith, exอมราภรณ์ แก้วชะฎา, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Carbon dioxide Removal via Absorption using Artificial Seawater in a Microchannel for the Case of CO2-Rich Gas", Chemical Engineering and Processing - Process Intensification, ปีที่ 175, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2022, หน้า 108928-1-9
2020 exDr. Nattee Akkarawatkhoosith, exWannarak Nopcharoenkul, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Mass Transfer Correlation and Optimization of Carbon Dioxide Capture in a Microchannel Contactor: A Case of CO2-Rich Gas", Energies, ปีที่ 13, ฉบับที่ 20, ตุลาคม 2020, หน้า 1-15
2019 exNattee Akkarawatkhoosith, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "High-throughput CO 2 capture for biogas purification using monoethanolamine in a microtube contactor", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers , ปีที่ 98, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2019, หน้า 113-123
2017 exนภาดา กิตติอัมพร, exผศ.ดร.อมราภรณ์ แก้วชะฎา, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Carbon dioxide absorption using ammonia solution in a microchannel", International Journal of Greenhouse Gas Control, ปีที่ 63, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017, หน้า 431-441