การวิเคราะห์สมรรถนะหน่วยวิจัยตามนโยบาย

Publish Year International Conference 1
2020 inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, inนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Design a Curriculum with User-Experience Analysis: Case Study Computing Science Curriculum", International Conference on Blended Learning 2020, 24 - 27 สิงหาคม 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย