บทบาทของ small molecules ในการยับยั้งระบบ type III secretion ของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช Xanthomonas oryzae pv. oryzae และ Xanthomonas axonopodis pv. glycines

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.ติยากร ฉัตรนภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJae Hoon Lee, exVeronica Ancona, exHo-Wen Yang, exYoufu Zhao, "The RNA-binding protein CsrA controls virulence in Erwinia amylovora by regulating RelA, RcsB, and FlhD at the posttranscriptional level.", Mol Plant Microbe Interact. , ปีที่ 2019, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2019
Publish Year National Conference 2
2017 inดร.ติยากร ฉัตรนภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exลาวัลย์ กลัดสุวรรณ, exมะลิดา ชูรินทร์, exสันติ สุวรรณรังสี, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "การพัฒนาชีวภัณฑ์สูตรอัดเม็ดระดับอุตสาหกรรมของปุ๋ยคอกผสมกับแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติส่งเสริมการเจริญเติบโตพืช", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 21 - 23 พฤศจิกายน 2017, ตรัง ประเทศไทย
2017 inดร.ติยากร ฉัตรนภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธาณิกานต์ เนียมแตง, exณัฐกานต์ สาตราภัย, exลาวัลย์ กลัดสุวรรณ, exมะลิดา ชูรินทร์, exดุสิต อธินุวัฒน์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "ชีวภัณฑ์ชนิดใหม่ของ Pseudomonas fluorescens SP007s มีความเสถียรในการควบคุมโรคขอบใบทองและส่งเสริมการเจริญเติบโต ของพืชคะน้า", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 21 - 23 พฤศจิกายน 2017, อื่นๆ ประเทศไทย