การใช้วัคซีนต่อต้านเห็บโค (KU-VAC1) ควบคุมเห็บโค (R.microplus) ในฟาร์มโคนม โคเนื้อและกระบือ