การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมัก GABA สูงจากกากถั่วเหลือง เพื่อเป็นวัตถุดิบในการเพิ่มปริมาณ GABA ในผลิตภัณฑ์อาหาร

Publish Year National Conference 1
2017 exพลอยไพลิน ตุลาผล, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของความชื้นเริ่มต้นของกากถั่วเหลืองที่มีต่อปริมาณกาบาและกรดกลูตามิกในแป้งกากถั่วเหลืองที่ได้จากการหมักด้วย Rhizopus oligosporus และ Rhizopus oryzae", การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1“เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน, 17 - 18 สิงหาคม 2017, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย