การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม(SMEs) อย่างยั่งยืนในกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ (NPSD)

Publish Year National Journal 1
2016 exคอลิด อับดุลวาฮิด, inนางหฤทัย นำประเสริฐชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, "การสร้างความรู้ความเข้าใจใน SMEs ของไทย: บทบาทของสิ่งแวดล้อมในตลาด", วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, ปีที่ 6, ฉบับที่ 12, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 17-34
Publish Year International Conference 1
2018 inนางหฤทัย นำประเสริฐชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, exJiraphan Skuna, "CRITICAL SUCCESS FACTORS OF THAI SMEs IN THE NEW PRODUCT AND SERVICE DEVELOPMENT SECTOR", MakeLearn and TIIM International Conference 2018 , 17 - 18 พฤษภาคม 2018, Naples สาธารณรัฐอิตาลี
Publish Year National Conference 3
2019 exธณวรพงษ์ กี่ดารงกูล, inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบและพัฒนาระบบให้คำแนะนำารูปแบบการท่องเที่ยวแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วม", การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 4, 30 - 31 พฤษภาคม 2019, ระนอง อื่นๆ ประเทศไทย
2019 ex ชัชวาล ทองอินทร์, inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการลูกค้าความสัมพันธ์: กรณีศึกษาบริษัทซอฟต์แวร์ขนาดกลาง", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๑, 24 - 26 กรกฎาคม 2019, เชียงใหม่ อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exสารินี ภูมิเกียรติศักดิ์, inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาผลกระทบของ mobile SEO ต่อการจัดอันดับเว็บไซต์บนสมาร์ทโฟน", ThaiTIMA 2016, 19 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)