การพัฒนาและทดสอบเครื่องวัดความพรุนที่ทำงานด้วยหลักการเปรียบเทียบอัตราการลดลงของความดัน

Publish Year National Journal 1
2017 exวรินทร์ คูหามณีโชติ, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายภวินท์ ธัญภัทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอนก สุขเจริญ, "การทดสอบเครื่องวัดความพรุนที่ทางานด้วยการเปรียบเทียบอัตราการลดลงของความดัน", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 26-35
Publish Year National Conference 1
2016 exวรินทร์ คูหามณีโชติ, inนายภวินท์ ธัญภัทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "ต้นแบบเครื่องวัดความพรุนด้วยการลดลงของความดัน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 17, 8 - 10 กันยายน 2016, นนทบุรี ประเทศไทย