Journal

การทดสอบเครื่องวัดความพรุนที่ทางานด้วยการเปรียบเทียบอัตราการลดลงของความดัน
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (ISSN: 1685408X)
23
2
26-35
กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-