การสังเคราะห์โคพอลิเมอร์ไคโตซาน-พีแอลเอ โดยใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน เพื่อการประยุกต์ใช้ในระบบนำส่งยาแบบควบคุมการปลดปล่อย

Publish Year International Journal 4
2019 exChaniga Chuensangjun, ex Kyohei Kanomata, exTakuya Kitaoka, ex Yusuf Chisti, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Surface-Modified Cellulose Nanofibers-graft-poly(lactic acid)s Made by Ring-Opening Polymerization of l-Lactide", JOURNAL OF POLYMERS AND THE ENVIRONMENT, ปีที่ 27, ฉบับที่ 4, เมษายน 2019, หน้า 847-861
2019 ex Chaniga Chuensangjun, exTakuya Kitaoka, ex Yusuf Chisti, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Chemo-enzymatic preparation and characterization of cellulose nanofibers-graft-poly(lactic acid)s", European Polymer Journal , ปีที่ 114, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2019, หน้า 308-318
2018 exJaruwan Marudkla, exWen-Chien Lee, exSiwaporn Wannawilai, exYusuf Chisti, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Model of acetic acid-affected growth and poly(3-hydroxybutyrate (PHB) production by Cupriavidus necator DSM 545", Journal of Biotechnology, ปีที่ 268, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 12-20
2018 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exWen-Chien Lee, exJong-In Won, "Asian Congress on Biotechnology 2017", Biotechnology Journal, ปีที่ 13, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2018, หน้า 1-2
Publish Year International Conference 2
2018 ex Chaniga Chuensangjun, exTakuya Kitaoka, ex Yusuf Chisti, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Optimal ring-opening polymerization for producing surface-modified cellulose nanofibers-graft-poly(lactic acid)s", The 18th European Congress on Biotechnology (ECB 2018), July 1–4, The International Conference Centre Geneva (CICG), Geneva, Switzerland. , 1 - 4 กรกฎาคม 2018, Geneva, Switzerland สมาพันธรัฐสวิส
2018 exChuennapha Chusri, exChaniga CHUENSANGJUN, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Synthesis of chitosan-g?PLA copolymer by lipase?catalyzed polymerization for drug-loaded nanoparticles application", The 30th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference: Bridging Research and Society's Needs (TSB2018), 22 - 23 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2021 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exเคอ เกา, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตกราฟต์โคพอลิเมอร์พอลิแล็กติกแอซิด (พีแอลเอ)-ไคโตซาน โดยการเร่งปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันด้วยเอนไซม์", Kasetsart University, 2021