การศึกษาพฤติกรรมการรับแรงอัดและการสร้างแบบจำลองของคอนกรีตเสริมกำลังด้วยเส้นใยพอลิเมอร์จากธรรมชาติ

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.ธิดารัตน์ (จิระวัฒนาสมกุล) วิสุทธิ์เสรีวงศ์, รองศาสตราจารย์, exNuttapong Kongwang, ex Pitcha Jongvivatsakul, exSuched Likitlersuang, "Finite Element Analysis of Tensile and Puncture Behaviours of Geosynthetic Cementitious Composite Mat (GCCM)", Composites Part B: Engineering, ปีที่ 165, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2019, หน้า 702-711
2019 inดร.ธิดารัตน์ (จิระวัฒนาสมกุล) วิสุทธิ์เสรีวงศ์, รองศาสตราจารย์, exTamon Ueda, exSuched Likitlersuang, exDawei Zhang, exNat Hanwiboonwat, "Effect of Natural Fibre Reinforced Polymers on Confined Compressive Strength of Concrete", Journal of Construction and Building Materials, ปีที่ 223, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2019, หน้า 156-164
Publish Year National Journal 1
2018 inดร.ธิดารัตน์ (จิระวัฒนาสมกุล) วิสุทธิ์เสรีวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ์, รองศาสตราจารย์, exK. Khongprasert, exN. Wuttiwannasak, exN. Kongwang, "BEHAVIOR OF CONCRETE CONFINED WITH NATURAL FIBER REINFORCED POLYMER SUBJECTED TO ELEVATED TEMPERATURE", วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 30-35
Publish Year International Conference 2
2019 inดร.ธิดารัตน์ (จิระวัฒนาสมกุล) วิสุทธิ์เสรีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Compressive behavior of low strength concrete confined with water hyacinth and jute NFRP", Japan Society of Civil Engineering, 26 พฤศจิกายน 2019, ญี่ปุ่น
2017 exThanakit Voravutvityaruk, inดร.ธิดารัตน์ (จิระวัฒนาสมกุล) วิสุทธิ์เสรีวงศ์, รองศาสตราจารย์, exTamon Ueda, exNattamet Wuttiwannasak, inดร.ทิพรดา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Behavior of Concrete Confined by Jute Natural Fiber Reinforced Polymer with Heat Treatment", Fourth Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures, 13 - 15 กันยายน 2017, Zurich สมาพันธรัฐสวิส
Publish Year National Conference 1
2018 exกรปภา คงประเสริฐ, inดร.ธิดารัตน์ (จิระวัฒนาสมกุล) วิสุทธิ์เสรีวงศ์, รองศาสตราจารย์, exณัฐเมศร์วุฒิวรรณศักดิ์, exนัฐพงษ์ คงหวัง, "พฤติกรรมการรับแรงอัดของคอนกรีตเสริมกำลังด้วยวัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใยจากธรรมชาติภายใต้อุณหภูมิที่เพิ่มสูง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 , 18 - 20 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย