การวิเคราะห์สารมลพิษทางอากาศในประเทศไทย โดยการตรวจวัดจากภาคพื้นดินและดาวเทียม

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Temporal and spatial variability of tropospheric NO2 columns retrieved from omi satellite data and comparison with ground based information in Thailand", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 227-234
Publish Year National Conference 1
2018 exเบญจพร ปานเกิด, inดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ข้อมูลตรวจวัด NO2 ด้วยเซ็นเซอร์ดาวเทียม OMI ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56 The 56th Kasetsart University Annual Conference, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย