อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความเปราะบางของสัตว์ป่า ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Publish Year International Journal 4
2020 exAingorn Chaiyes, exLUIS E. ESCOBAR, exEMMA V. WILLCOX, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exWARONG SUKSAVATE, exPATTARAWAN WATCHARAANANTAPONG, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exSupaporn Wacharapluesadee, exThiravat Hemachudha, "An assessment of the niche centroid hypothesis: Pteropus lylei (Chiroptera)", Ecosphere, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า e03134-1-13
2019 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Enhydris subtaeniata (Bourret 1934) (Serpentes: Homalopsidae): New distribution record and map", Herpetology Notes, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2019, หน้า 561-564
2018 exThansuda DOWWIANGKAN, exYuwadee Ponpituk, exChantip Chuaynkern, exYodchaiy CHUAYKNERN, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Population and habitat selection of theTylototriton uyenoi in the Maesa-KogmaBiosphere Reserve, Chiang Mai Province,northern Thailand", Alytes, ปีที่ 36, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2018, หน้า 300-313
2018 exSuttikarn Srisodsuk, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exUrarikha Kongprom, exBoripat Siriaroonrat, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The complete mitochondrial genome of Fea's muntjac (Muntiacus feae Thomas and Doria, 1889) with phylogenetic anaiysis", MITOCHONDRIAL DNA PART B-RESOURCES, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2018, หน้า 982-983