การวิเคราะห์พลวัตรประชากร นิเวศวิทยาการกินอาหาร และการตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมของหมึกกล้วย