การใช้ด่างเพื่อทดแทนบอแรกซ์ในขนมจากข้าวเหนียว

Publish Year International Conference 2
2014 exSukanya Anupapsamosorn, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Investigation of Borax Substitutes and Their Effects on Characteristics of Glutinous Rice Cake", The 2nd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2014, 20 - 21 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย ประเทศไทย
2013 exSukanya Anupapsamosorn, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Effect of sodium hydroxide on physicochemical properties and microstructure of glutinuous rice", Starch Update 2013: The 7th International Conference on Starch Technology, 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย