การจำลองเชิงตัวเลขของการไหลน้ำตื้นที่มีพจน์แรงต้านและความชันจากท้องน้ำ