การพัฒนาโปรแกรมการฝึกสอนและการพัฒนาวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนิสิตครู อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์

Publish Year International Journal 2
2017 exSurayot Supprakob, inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, "ความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาเฉพาะเรื่องธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 704-716
2016 exSurayot Supprakob, inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Using the lens of pedagogical content knowledge for teaching the nature of science to portray novice chemistry teachers’ transforming NOS in early years of teaching profession", Chemistry Education Research and Practice, ปีที่ 14, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2016, หน้า 1067-1080
Publish Year National Journal 2
2016 inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, "ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 21-37
2014 inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, exภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองทางความคิด เรื่อง โครงสร้างอะตอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4", ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 141-160
Publish Year International Conference 3
2017 exสุรยศ ทรัพย์ประกอบ, inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Development of Beginning Chemistry Teachers’ Understandings of and Ability to Translate the Nature of Science Within a PCK-Based NOS Program", ISATT2017, 3 - 7 กรกฎาคม 2017, Salamanca ราชอาณาจักรสเปน
2014 inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, exChittamas SUKSAWANG, exJohn AIREY, "How do I improve my pedagogical content knowledge (PCK) to enhance my pre-service chemistry teachers' PCK?", International Science Education Conference, 24 - 28 พฤศจิกายน 2014, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2014 exสุรยศ ทรัพย์ประกอบ, inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Exploring Beginning Chemistry Teachers’ Orientations to Teaching Science and TheirTeaching Practices", The 2nd International Conference of Science Educators and Teachers (ISET 2014), 16 - 18 กรกฎาคม 2014, ภูเก็ต ประเทศไทย