การค้นหาและการวิเคราะห์ยีนต้านทานโรคขอบใบแห้งจากแหล่งพันธุกรรมข้าวไทย