ท่อลมผ้าใบสำหรับระบบปรับอากาศ

Publish Year National Journal 1
2019 inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, exJetsadaporn Priyadumkol, "แผนภาพความดันสูญเสียการไหลของอากาศในท่อลมผ้าทอโพลีเอสเตอร์เคลือบพีวีซีอะคริลิก", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 445-453
Publish Year National Conference 6
2023 exศุภกิจ บุญไพจิตร์, exฐกฤษ พฤกษ์ยั่งยืน, exศิรณัฏฐ ปัญจพิสุทธิ์ศรี, inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยการส่งลมที่มีผลต่อความสบายของผู้อยู่อาศัยในห้องปรับอากาศ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37, 25 - 28 กรกฎาคม 2023, เมือง สงขลา ประเทศไทย
2023 exภัทรมนตร์ ธนเดชา, inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเชิงตัวเลขพฤติกรรมการไหลของอากาศในระบบท่อลม PID", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37, 25 - 28 กรกฎาคม 2023, เมือง สงขลา ประเทศไทย
2023 exธนกร ประทับวงศ์, inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์พฤติกรรมการไหลของอากาศหัวจ่ายแบบแทนที่ด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37, 25 - 28 กรกฎาคม 2023, สงขลา ประเทศไทย
2022 exศุภกิจ บุญไพจิตร์, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยการกระจายลมด้วยผ้าทอสมัยใหม่ในห้องปรับอากาศขนาดเล็ก", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่33, 22 - 23 สิงหาคม 2022, เมือง นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2022 exภัทรมนตร์ ธนเดชา, exนันทนัท จงใจ, exศักรินทร์ ศิลวิศาล, exสิรวิชญ์ ดอกรัก, inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, "การจำลองการส่งลมด้วยท่อลมแผ่นฉนวนสำเร็จรูปในระบบปรับอากาศ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33, 22 - 23 สิงหาคม 2022, เมือง นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2016 inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการไหลของอากาศในท่อลมผ้าใบเคลือบพีวีซี", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2559, 10 - 11 สิงหาคม 2016, เมือง นครปฐม ประเทศไทย