ท่อลมผ้าใบสำหรับระบบปรับอากาศ

Publish Year National Journal 1
2019 inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, exJetsadaporn Priyadumkol, "แผนภาพความดันสูญเสียการไหลของอากาศในท่อลมผ้าทอโพลีเอสเตอร์เคลือบพีวีซีอะคริลิก", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 445-453
Publish Year National Conference 3
2022 exศุภกิจ บุญไพจิตร์, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยการกระจายลมด้วยผ้าทอสมัยใหม่ในห้องปรับอากาศขนาดเล็ก", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่33, 22 - 23 สิงหาคม 2022, เมือง นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2022 exภัทรมนตร์ ธนเดชา, exนันทนัท จงใจ, exศักรินทร์ ศิลวิศาล, exสิรวิชญ์ ดอกรัก, inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, "การจำลองการส่งลมด้วยท่อลมแผ่นฉนวนสำเร็จรูปในระบบปรับอากาศ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33, 22 - 23 สิงหาคม 2022, เมือง นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2016 inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการไหลของอากาศในท่อลมผ้าใบเคลือบพีวีซี", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2559, 10 - 11 สิงหาคม 2016, เมือง นครปฐม ประเทศไทย