Journal

Article
แผนภาพความดันสูญเสียการไหลของอากาศในท่อลมผ้าทอโพลีเอสเตอร์เคลือบพีวีซีอะคริลิก
Journal
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ISSN: 0857684x)
Volume
29
Issue
3
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2019
Page
445-453
Class
ชาติ
DOI
10.14416/j.kmutnb.2019.04.002
Related Link
-