การจัดการทางด้านวนวัฒน์เพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างป่าทดแทน

Publish Year National Conference 2
2013 inนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, inนายอนุชา ทะรา, inดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, inดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของพืชพรรณป่าดิบแล้งภายหลังการสัมปทานทำไม้ในพื้นที่สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด จังหวัดตราด", เครือข่ายงานวนิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย "ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู", 24 มกราคม 2013, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exธนา โชคพระสมบัติ, inดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, "ลักษณะเชื้อเพลิงและพฤติกรรมไฟในป่าเต็งรังผสมสน โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมเครือข่ายนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย: ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู, 24 - 26 มกราคม 2013, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)