การวิเคราะห์กลไกสำคัญต่อการรักษาความหลากหลายชีวภาพของป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

Sub Project

Publish Year International Journal 3
2014 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "TROPIDOPHORUS THAI (Thai Water Skink).THAILAND: First provincial record for LOEI PROVINCE", Herpetological Review , ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014, หน้า 93-93
2014 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "CHRYSOPELEA ORNATA (Golden Tree Snake). THAILAND: KHON KAEN PROVINCE: MUAENG DISTRICT:", Herpetological Review , ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - พฤศจิกายน 2014, หน้า 284-285
2014 exศศิธร หาสิน, exMizue Ohashi, exAkinori Yamada, exYoshiaki Hashimoto, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, exTomonori Kume, exSeiki Yamane, "CO2 efflux from subterranean nests of ant communities in a seasonal tropical forest, Thailand", Ecology and Evolution, ปีที่ 4, ฉบับที่ 20, พฤศจิกายน 2014, หน้า 3929-3939
Publish Year National Journal 1
2013 exธิติ สอนสา, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "การกระจายของนกปากห่างในประเทศไทย", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2013, หน้า 56-70
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Assessing Potential Risk of Nipah Virus Transmissionfrom Bats to Pigs in Central Thailand", 2014 ASM Biodefense and Emerging Diseases Research Meeting, 27 - 29 มกราคม 2014, วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 4
2017 exจิตติมา จันทร์ทอง, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยสภาพแวดล้อมบางประการที่มีผลต่อการปรากฏของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก(Xyleutes ceramicus Walker)ในสวนป่าแม่ลี้ จังหวัดลำพูน", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ ๖, 22 - 23 มิถุนายน 2017, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "The Relationships between Birds and Plants in Hill Evergreen Forest Permanent Plot at Huai Kok Ma, Chiang Mai Province", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย, 23 - 24 มกราคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exNithina Kaewtongkum, exChantip Chuaynkern, exPrapainporn Thongproh, exYODCHAIY CHUAYNKERN, exEKACHAI PHETCHARAT, exWassana Maiporn, exPRAMOTE RATREE, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "BUCCAL DESCRIPTION OF Rhacophorus jarujini Matsui and Panha ,2006 from Northeastern Thailand", The 40th Congress on Science and Technology of Thailand “Science and Technology towards ASEAN Development”, 2 - 4 ธันวาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดของแมลงผสมเกสรในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินต่างกันบริเวณจังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 2, 24 - 26 มกราคม 2013, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย