การศึกษาสมดุลคาร์บอนและความต้องการใช้น้ำของยางพารา