สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตบางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Crude palm oilDOBIFree fatty acidmicrowaveModelMulti-Spectrum ReflectanceNet ecosystem CO 2 exchangeOil contentoil extractionOil palm fruitsoil qualityPalm Oil bunchPDCA CyclePeel spottingPercentage of crude palm oil per fruit pPerceptionPhenolicsPhenylalanine ammonia lyasephorbol estersPlant PhysiologyPolyphenol oxidaseprototype of microwaveQuality AssuranceRamanRapid analysisRemote Sensingremovalการประกันคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาการประเมินโครงการการฝึกอบรมการฝึกอบรมออนไลน์การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทัศนคติเทคโนโลยีการศึกษาน้ำมันปาล์มดิบน้ำมันเมล็ดในปาล์มแบบจำลองแบบจำลองเพื่อศึกษาใบไบโอดีเซลประกันคุณภาพประกันคุณภาพการศึกษาประสิทธิผล การประกันคุณภาพภายใน กระบวนการ PDCA Effectivenessปั้นเม็ดปุ๋ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มดิบต่อทะลายปาล์มสดแปลงยางพาราผลผลิตข้าวผู้ประเมินคุณภาพผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาฝึกอบรมออนไลน์เพื่อประโยชน์ทางการค้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมตาบอลิซึมของการสร้างน้ำยางไมโครเวฟไม้ผลยางธรรมชาติยางพารารปภ.หญิงระบบระบบลมร้อนระบบสารสนเทศโรงแรมโรงหีบขนาดเล็กโรงหีบน้ำมันปาล์มระดับชุมชนเลขานุการวอเตอร์ฟุตพริ้นท์วิเคราะห์ต้นทุนวิตามินอีวิธีการคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุเวย์โปรตีนเข้มข้นศึกษาศาสตร์-เกษตร, พืชเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรสมดุลคาร์บอนสมดุลน้ำสรีรวิทยาสรีรวิทยาการผลิตพืชสรีรวิทยาการผลิตพืช ด้าน Plant gas exchangeสรีรวิทยาของพืชส่วนประกอบของน้ำยางสวนยางพาราสาขาการท่องเที่ยว โรงแรม คมนาคม สปาสารสกัดจากสมุนไพรสุขภาพพืชหลักสูตรออกไซด์ของไนโตรเจนอาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวศึกษาอินโฟกราฟิกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเอทิลเอ็นไซม์เอสเทอร์แอนตี้ออกซิแดนท์โอโซนต่อพืชเศรษฐกิจไอศกรีมกะทิไอศกรีมกะทิไขมันต่ำ

Executives

หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี

นาย พิชิตชัย ผ่องอุดม

E-Mail: psdpcp@kps.ku.ac.th

Tel.: 029428856Resource

นักวิจัยทั้งหมด 53 คน (นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 13 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน, นักวิชาการศึกษา 11 คน, นักวิจัย 5 คน, นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน, พยาบาล 1 คน, พนักงานควบคุมคุณภาพ 1 คน, เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 6 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน, นักวิชาการพัสดุ 1 คน, นักประชาสัมพันธ์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 57 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 44 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 48 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 34 โครงการ)
 • ทุนนอก 47 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 33 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 69 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 37 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 32 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 7 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)