ปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัสสายต้นต่าง ๆ

Publish Year National Journal 1
2017 inดร.สุวิมล อุทัยรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัส 9 สายต้นที่ปลูกในประเทศไทย", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 1-10
Publish Year National Conference 1
2014 inดร.สุวิมล อุทัยรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความผันแปรของปริมาณน้ำมันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัสสายต้นต่างๆ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 6 กุมภาพันธ์ 2014, ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย