โมโนลิทชนิดซิลิกาอินทรีในอุปกรณ์ขนาดเล็กของโครมาโทกราฟีของของเหลวแบบกลับเฟสสำหรับการวิเคราะห์เตตระไซคลินในน้ำเสีย