การศึกษาพลวัตของสังคมพืชป่าชายเลนเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชายฝั่งระนอง