บทบาทของวิตามินซีต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเจาะจงและแบบจำเพาะเจาะจงของปลานิล (Oreochromis niloticus, Linn.)