การศึกษาพัฒนาการของโครงสร้างทางจุลกายวิภาคศาสตร์ จำนวน การกระจายตัว และไกลโคคอนจูเกตของตุ่มรับรสที่บริเวณผิวหนังรอบปากและภายในช่องปากของปลาบึกวัยอ่อนเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้พฤติกรรมการกิน

Publish Year International Conference 2
2012 inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดลดา ศรีใส, exชนากานต์ เซษฐสิงห์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางกฤษณา แสงประไพทิพย์, inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Calretinin in cutaneous and oral taste buds of juvenile Mekong Giant Catfish (Pangasianodon gigas Chevy, 1930)", The 4th Congress of Asian Association of Veterinary Anatomists, 25 - 26 ตุลาคม 2012, ภูเก็ต ประเทศไทย
2012 inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดลดา ศรีใส, exชนากานต์ เชษฐสิงห์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inนางกฤษณา แสงประไพทิพย์, inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Lectin binding sites in taste buds of juvenile Mekong Giant Catfish (Pangasianodon gigas Chevy, 1930)", The 4th Congress of Asian Association of Veterinary Anatomists, 25 - 26 ตุลาคม 2012, ภูเก็ต ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2015 inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกฤษณา แสงประไพทิพย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, exชนิกานต์ เชษฐสิงห์, "Expression of Lectin Binding Sites in Oropharyngeal Epithelium of Mekong Giant Catfish ( Pangasianodon gigas Chevy, 1930)", การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38, 24 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2015, ชลบุรี ประเทศไทย