การศึกษาพัฒนาการของโครงสร้างทางจุลกายวิภาคศาสตร์ จำนวน การกระจายตัว และไกลโคคอนจูเกตของตุ่มรับรสที่บริเวณผิวหนังรอบปากและภายในช่องปากของปลาบึกวัยอ่อนเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้พฤติกรรมการกิน