การติดตามตรวจสอบทางชีวภาพของโลหะหนักในตะกอนดินและแมลงน้ำกลุ่มไทรคอบเทอร่าในลำธารบริเวณเหมืองแร่สังกะสี

Publish Year International Journal 2
2018 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, exนายอำพล พยัคฆา, "Monitoring Cadmium Concentrations in Sediments and Aquatic Insects (Hydropsychidae: Trichoptera) in a Stream near a Zinc Mining Area", Polish Journal of Environmental Studies, ปีที่ 27, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2018, หน้า 1-7
2014 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, exAssist. Prof. Dr. Pongsak Laudee, exProf. Dr.Theeraphap Chareonviriyaphap, "Biodiversity of Adult Trichoptera and Water Quality Variables in Streams, Northern Thailand", Procedia APCBEE, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, หน้า 292-298
Publish Year National Journal 1
2016 exนางสาวพิมพ์ชฎา เดชชัย, exนายอำพล พยัคฆา, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินโลหะหนักแคดเมียมและสังกะสีในลำธารที่ได้รับการปนเปื้อนจากการทำเหมืองแร่โดยใช้กลุ่มแมลงน้ำ", วารสารวิจัย มสด, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 159-175
Publish Year International Conference 3
2014 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Biodiversity of Adult Trichoptera and Water Quality Variables in Streams, Northern Thailand", International Conference on Environmental Science and Development-ICESD 2014, 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2014, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2014 exWitwisitpong Maneechana, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Water quality assessment using biotic indices in the Mae Tao creek, Mae Sot District, Tak Province in northern Thailand", The 1st Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2014), 6 - 7 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, exAmpon Payakka, exผศ.ดร. พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี, exศ.ดร. ธีรภาพ เจริญวิริยภาพ, "Diversity and structure of Trichoptera communities and water quality variables in stream around mining area", International Conference on Challenges in Aquatic Sciences , 15 - 19 มีนาคม 2013, Keelung ไต้หวัน