การศึกษาพันธุศาสตร์วิวัฒนาการของกลุ่มยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของยุงพาหะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทย