การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินต่อความหลากหลายทางชีวภาพป่าดิบเขา ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Publish Year International Journal 2
2013 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exYodchaiy Chuaynkern, "Reptilia, Squamata, Scincidae, Lygosoma haroldyoungi (Taylor, 1962): New distribution records", Check List, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มีนาคม - กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 118-120
2012 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exLamthai A-sanok, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exAnak pattanavibool, "Vegetation Structure and Floristic Composition along the Edge of Montane Forest and Agricultural land in Um Phang Wildlife Santuary, Western Thailand", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2012, หน้า 162-180
Publish Year International Conference 1
2013 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "“One Health” Surveillance for Nipah virusin Thailand", International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance, 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2013
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Study of Suitable Habitat of Lyle's Flying Fox (Pteropus lylei) and Opportunity for Nipah Virus Transmission, Chon Buri Province", การสัมมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 34 ภายใต้หัวข้อ "การอนุรักษ์สัตว์ป่า ยุคพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" Wildlife Conservation with ASEAN Conservation Community (ACC) , 19 - 20 ธันวาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย