การเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตเอธานอลจากกระบวนการหมักน้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 และ 6 โมเลกุลในส่วนเหลือทิ้งปาล์มน้ำมัน

Publish Year International Conference 1
2012 exนายภัทร คมกมล, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ETHANOL FERMENTATION FROM GLUCOSE AND XYLOSE IN OIL PALM EMPTY FRUIT BUNCH", The Fourth International Symposium on Energy from Biomass and Waste, Venice, Italy, 12 - 15 พฤศจิกายน 2012, เวนิซ สาธารณรัฐอิตาลี