การจัดการระบบการให้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อน