ตัวดูดซับโมโนลิทธ์เพื่อความรวดเร็วในการวิเคราะห์ไนโตรซามีนจากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์