ออกแบบ การสังเคราะห์ วิเคราะห์ และศึกษาสมบัติทางอิเลกโทรนิคของพอลิเมอร์นำไฟฟ้าในกลุ่มของอนุพันธ์ พาราฟีนิลลีน ไวนิลลีน