การใช้เทคนิค PCR เพื่อคัดแยก Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ที่ผลิต Exotoxin