การปรับปรุงพันธุกรรมยีสต์เพื่อเพิ่มการผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส

Publish Year International Conference 3
2012 exWanatchaporn Boontham, exKittamas Sirichai, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHiroya Yurimoto, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Candida tropicalis Xylose Reductase and Xylitol Dehydrogenase Genes Cloning and expression in yeast", The 7th Young Scientist Seminar, 28 - 29 กันยายน 2012
2011 exWanatchaporn Boontham, exKittamas Sirichai, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Candida tropicalis Xylose Reductase and Xylitol Dehydrogenase Genes Cloning and expression in yeast", The 4th Young Scientist Seminar, 26 - 27 กันยายน 2011, นครราชสีมา ประเทศไทย
2011 exWanatchaporn Boontham, exKittamas Sirichai, inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exHiroya Yurimoto, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Ethanol Fermentation from Lignocellulosic Waste by Kluyveromyces marxianus DMKU3-1042 Expressing Candida tropicalis DMKU3-K22 XYL1 or XYL2", The 5th Young Scientist Seminar, 22 - 23 พฤศจิกายน 2011
Publish Year National Conference 1
2011 exWanatchaporn Boontham, exKittamas Sirichai, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Candida tropicalis Xylose Reductase and Xylitol Dehydrogenase Genes Cloning and Expression in Yeast", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 6 - 7 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย