การผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลจากการระเบิดด้วยไอน้ำของทะลายเปล่าปาล์มน้ำมัน

Publish Year International Journal 1
2011 exKhunrong, T, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exPomchaitaward, C. , "Production of Ethanol from Pulp Obtained by Steam Explosion Pretreatment of Oil Palm Trunk", Energy Sources, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 221-228
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Production of ethanol from pulp obtained by steam explosion pretreatment of oil palm trunk. ", The Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON) 2008, 2 - 5 มกราคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2010 inดร.พรพรรณ สิระมนต์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Optimization Studies on ACid Impregnation-Steam Explosion Pretreatment and ENzymatic Hydrolysis of Oil Palm Empty FRuit Bunch", The Sixth THailand Material Science and TEchnology Conference, 26 - 27 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exธีรยุทธ ขุนรอง, exภาลิณี ไวทโนมาศ, exจริยาพร ภูมิชัยทวัฒน์, "Steam Explosion Pretreatment and Enzymatic Hydrolysis of Oil plam Empty Fruit Bunch", 5 th Thailand Materials Science and Technology Conference "Materials Technology for Climate Change", 16 - 19 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย