การพัฒนากระบวนการแช่แข็งแบบควบคุมทิศทางลมสำหรับผลไม้แช่แข็งคุณภาพสูง

Publish Year International Journal 1
2011 exSriwimon, W, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Utilization of partially ripe mangoes for freezing preservation by impregnation of mango juice and sugars", LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2011, หน้า 375-383
Publish Year International Conference 1
2013 inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Frozen Quality Improvement for Traditional Thai Fresh Fruit Products: Case Study of Mango.", KoSFoST 2013 conference, 28-30 Aug 2013. Korea., 28 - 30 สิงหาคม 2013, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, exนางสาววันวิสา ศรีวิมล, "Jet Impingement Freezing for Frozen Ripe Mango (cv. Nam Dok Mai)", International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010)Food, Health and Trade , 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, เชียงราย ประเทศไทย