การจัดการเรียนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม "โครงการบ้านสู่โรงเรียน"

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการเรียนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม "โครงการบ้านสู่โรงเรียน"", วิทยาสารเกษตรศาสตร์(สังคมศาสตร์), ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 106-119
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรฉัตร สุปัญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "“Home-to-School Project” Cooperative Learning Management in Agriculture and Environment", The 5th APEAEN International Conference, 20 - 24 พฤษภาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย