อิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีผลต่ออัตราการรอดตายและการตั้งตัวของกล้าไม้ป่าชายหาดในพื้นที่ป่าธรรมชาติและพื้นที่เปิดโล่งบริเวณสถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง

Publish Year National Conference 2
2012 inนายเดชา ดวงนามล, inดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายก้อเดช ฤทธิรงค์, "การเติบโตและมวลชีวภาพของกล้าไม้ป่าชายหาด 15 ชนิด บริเวณป่าธรรมชาติและพื้นที่เปิดโล่ง ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน", การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 9 วนวัฒนวิทยา “การฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม”, 21 - 22 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร
2011 inนายเดชา ดวงนามล, inนายเจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, "การเติบโตและมวลชีวภาพของกล้าไม้ป่าชายหาด 9 ชนิด ในโรงเรือนเพาะชำ", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย