การวิจัยไปสู่การพัฒนาพลังงานทางเลือก: เซลล์แสงอาทิตย์และเชื้อเพลิงสังเคราะห์